เปิดร้านขายปุ๋ย

ใบอนุญาตในการขายปุ๋ย เมล็ดภัณฑ์ และ เคมีเกษตร มีดังต่อไปนี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565)

 

ขั้นตอนลงทะเบียนเข้าใช้งาน (ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ)

 1. เข้าระบบ NEW NSW กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อลงทะเบียนในระบบ

 2. กรอกข้อมูลในระบบ
 3. เอกสารที่ต้องใช้ต้องมีการเซ็นต์กำกับทุกหน้า และต้องบันทึกเป็น .pdf

ประเภทบุคคล

 • นิติบุคคล (Juristic person)
  • ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล หรือหนังสือเดินทาง
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • บุคคลธรรมดา (Natural person)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ต้องการเป็นตัวแทน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล หรือหนังสือเดินทาง
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 1. กดบันทึกข้อมูล
 2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และติดต่อกลับทาง e-mail ที่กรอกไว้

 

 

คำขอใบอนุญาตขายปุ๋ย

 1. เข้าระบบ NEW NSW กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
 2. ใบอนุญาต/ทะเบียน
 3. ปุ๋ย
 4. คำขออนุญาตขายปุ๋ย
 5. กรอกข้อมูลในใบ คำขออนุญาตขายปุ๋ย อ.ป.1
 6. เอกสารที่ต้องใช้ต้องมีการเซ็นต์กำกับทุกหน้า และต้องบันทึกเป็น .pdf
  • เอกสารแสดงเป็นเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบกิจการ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตและวัตถุประสงค์
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ของผู้ขออนุญาต
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ขออนุญาต/นิติบุคคล
  • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน พร้อมเอกสารแสดงตน
  • แผนที่สถานที่เก็บปุ๋ย (ถ้ามี)
 7. สำเนาสัญญาเช่า หรือ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
 • บันทึก และ กด ส่งคำขอ

คำขอใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์

 1. เข้าระบบ NEW NSW กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. ใบอนุญาต/ทะเบียน
 3. เมล็ดพันธุ์
 4. ประเภท
  • ใบขออนุญาตรวบรวม
   • กรอกข้อมูลในระบบ
   • กดดำเนินต่อ

หมายเหตุ : สำหรับที่มีการรับซื้อข้าว เช่น โรงสี ลานข้าว เป็นต้น

 • ใบขออนุญาตขาย
  • กรอกข้อมูลในระบบ
  • กดดำเนินต่อ

หมายเหตุ : สำหรับที่มีการซื้อข้าวเมล็ดพันธุ์ที่อื่นมาข้าย เช่น ร้านค้า  เป็นต้น

 

คำขอใบอนุญาตวัตถุอันตราย

 1. เข้าระบบ
 2. ใบอนุญาต/ทะเบียน
 3. วัตถุอันตราย
 4. คำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
 5. กรอกข้อมูลในระบบ
 6. ยื่นคำขอ

ข้อมูลจากเว็บ

National Single Window (NSW) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครดิต : https://www.bka.co.th

X